I’m psychotic synchypnotic
I got my blue burners and phonic
I’m psychotic synchypnotic
I got my brand electronic
I’m psychotic synchypnotic
I got my blue burners and phonic
I’m psychotic synchypnotic
I got my brand electronic

No hay comentarios: